EDO Contact Information

District Name Email Phone Mobile
Attock Dr. Abdul Jabbar edoh.attock@gmail.com 057-9316067 3345518977
Bahawalnagar Dr. Abdul-Aziz Sheikh edohealth.bhw@punjab.gov.pk 063-9240141 3007800110
Bahawalpur Dr. Fiaz Anwar 06229255211 3008689889
Bhakkar Dr. Muhammad Akber ceobhakkar333@ygmail.com 04539200136 03334105348
Chakwal Dr. Mukhtar Awan chakwalhealth@yahoo.com 0543-660163 3005368238
Chiniot Dr.saif ullah waraich edhohchiniot@gmail.com 0479210160 3446763378
D.G.Khan Dr Shahid Mugasi ceodhadgkhan@gmail.com 0649260218 03006352466
Faisalabad Dr. Mushtaq Ahmad Sipra edohealthfsd@hotmail.com 0419200013 3009697290
Gujranwala Dr. Sohail Ahmed Choudhary edohealthgrw@yahoo.com 0559200103 03345172000
Gujrat Dr. Ejaz Haider Khan edohgujrat@yahoo.com 03
Gujrat Dr. Ejaz Haider Khan edohgujrat@yahoo.com 053-9260105 03127717166
Hafizabad Dr. Ch. Muhammad Aslam Gujjar 0547-525567 03336795870
Jhang Dr Shahid Saleem edohjhang@gmail.com 047-9200139 03334310642
Jhelum Dr Waseem Iqbal edohealth.jhelum@punjab.gov.pk 05449270266 03005421011
Kasur Dr. Javed Goria edohkasur@gmail.com 049-9250063 03338208160
Khanewal Dr. Muhammd Tariq Gillani edohealthkhanewal@punjab.gov.pk 065-9200137 03318725350
Khushab Dr. Amanullah Qazi ceo.dha.khushab@gmail.com 0454920089 03007785535
Lahore Dr. Muhammad Zulfiqar Ali 04299200980 03334247928
Layyah DR. AGHA TOHEED AHMAD KHAN yasin_uaar@yahoo.com 0606-920055 03006700822
Lodhran Dr. Iftakhar Ahmad Ch 06089200142 03004123648
M.B.Din Dr. Muhammad Ali Mufti edohealth.mbd@punjab.gov.pk 0546650150 03216216877
Mianwali Dr. Latif Ahmed Sahi 0459-920133 03006403274
Multan Dr. Shahid Mahmood Bukhari edohealth.multan@punjab.gov.pk 061-9200902 03007188420
Muzaffergarh Dr. Muhammad Siddique Khan Baloach edohealth.mfg@punjab.gov.pk 0669200236 923040925310
Nankana Sahib Dr. Mohammad Azhar Amin edohealth.ns@gmail.com 056-9201055 03008022202
Narowal Dr. Munir Ahmad Malik edohealth.narowal@punjab.gov.pk 0542411714 03336703399
Okara Dr Saif ullah mnchcellokara@gmail.com 0449200136 03446763378
Pakpattan Dr.Rana Imtiaz edoppn@yahoo.com 0457352355 03009682992
R.Y.Khan Dr. Agha Touheed Khan 068-9230114 03006700822
Rajanpur Dr.Muhammad Abdullah Jalbani edohealth.rajanpur@punjab.gov.pk 0604-689461 33336460769
Rawalpindi DR Khalid Mehmood edohrwp@gmail.com 0514831965 923350011636
Sahiwal Dr Mushtaq ahmad sipra EDOHealth.sahiwal.Punjab@gov.pk 0409200382 03040925293
Sargodha Dr. Nusrat Riaz edohealth.sargodha@punjab.gov.pk 048-9230030 03009626107
Sheikhupura Dr. Javaid Ghoraia 056-3810303 3334208160
Sialkot Dr. Latif Sahi phssialkot@yahoo.com 0529250066 03040925319
T.T.Singh Dr. Mukhtar Ahmad. edohealth.ttsingh@punjab.gov.pk 046-2515619 3337775007
Vehari Dr. Muhammad Arshad Malik edohealth.vehari@punjab.gov.pk 067-9201111 03006893676